กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

0
712

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงอย่างยั่งยืน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ
    จำนวนตำแหน่งว่าง 9,188 อัตรา
    เงินเดือน 9,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกร

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 575 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ผนวก ก รายละเอียดลักษณะงาน
ผนวก ข บัญชีสรุปรายจังหวัด
ผนวก ค บัญชีสรุปรายรายตำบล
ผนวก ง ใบรับรองแพทย์