กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา

0
1296

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้าบริหารธุรกิจ

 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ

 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ

 4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
  เงินเดือน
        คุณวุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน 11,280 บาท
        คุณวุฒิ ปวท. ค่าตอบแทน 13,010 บาท
        คุณวุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่าง

 5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่างเครื่องกล

 6. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านช่างไฟฟ้า

 7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ ทางคอมพิวเตอร์

 8. ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาบัญชีหรือ สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dede.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร