สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี63 96 อัตรา

0
1551
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งและจำนวนที่รับ

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 96 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ผู้ชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 4. ผู้หญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 5. วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
 6. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ
  TOEIC 495 คะแนน
  TOEFL IBT 60 คะแนน
  CU-TEP 60 คะแนน
  IELTS 4.5 คะแนน
  ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
  ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
  *** ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

ไม่รับสมัครสอบผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้
1. ผ่อนผันทหารเกณฑ์
2. เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบแดง” ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
3. ทหารเกณฑ์ ปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 19 เม.ย. 64
4. ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย. 64
5. หนีทหาร

สำหรับผู้ที่จบ รด. ปี 3 หรือ ผ่านทหารเกณฑ์แล้ว หรือ ทหารเกณฑ์ปลดจากกองประจำการ ก่อนวันที่ 19 เม.ย. 64 สามารถสมัครสอบได้


สำหรับผู้ไม่มีใบแสดงผลคะแนนสอบ ภาษาต่างประเทศ
สมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคำชี้แจงวิธีการสมัครข้อตกลงและข้อปฏิบัติ ให้เข้าใจ
2. เลือกเมนูสมัครทดสอบ โดยพิมพ์ข้อมูลลงในช่องว่างให้ถูกต้องครบถ้วน
3. คลิกยืนยันการสมัคร


สถานที่สอบ

 • สอบแรก
  -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) หรือสถานที่อื่นในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
 • สอบสอง
  -โรงพยาบาลตำรวจถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสำหรับการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
  -สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการรับรายงานตัวพิมพ์ลายนิ้วมือและการสอบสัมภาษณ์ท่วงที่วาจาและความเหมาะสม

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.
http://www.immigrationadmission.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร