กรมวิชาการเกษตร (กวม.) เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

0
78
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก
   เงินเดือน 10,430 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.พิษณุโลก
   เงินเดือน 10,430 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.ขอนแก่น
   เงินเดือน 11,250 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการเกษตร
  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.เชียงใหม่
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
    ทางบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.ขอนแก่น
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
    สาขาวิชาพืชศาสตร์
    สาขาวิชาเกษตรศาตร์
    สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
    สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
    สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
    ทางการเกษตร
    ทางเทคโนโลยีการเกษตร
    หรืออนุปริญาหลักสูตร 3 ปี
    สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร 1
ไฟล์ประกาศรับสมัคร 2