โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงาน 22 อัตรา

0
168
งานราชการ

กรมการแพทย์(โรงพยาบาลราชวิถี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน 9 ตําแหน่ง

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  (1) ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
  (2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์สถิติ, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  (3) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านข้อมูล 3 ปีขึ้นไป
  (4) มีความรู้ความสามารถการเขียนโปรแกรมภาษา เช่น PHP, SQL, Python, Machine va, R, NoSQL, Shell Script, Node.JS หรืออื่น ๆ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
  (5) มีความรู้ด้าน Database และสามารถเขียนคําสั่ง SQL ในการดึงข้อมูลได้
  (6) มีความรู้ทางด้าน Data Relational
  (7) มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ Big Data หรือ Business Intelligence อย่างน้อย 1 ตัว
  (8) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนําเสนอข้อมูล
  (9) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารประสานงาน และการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  (10) มีใจรักในการบริการ ดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้งาน


2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค


3. ตำแหน่ง นักโภชนาการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สาขาวิชาโภชนาการ และการกําหนดอาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการ และการจัดการ ความปลอดภัยในอาหาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(กําหนดอาหารและโภชนบําบัด)
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ และสาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษ


5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมา


6. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาเครื่องยนต์
  2. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมา


7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี คมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร