สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 300 อัตรา

0
562
งานราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง เหมาบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานรัฐมนตรี

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 181 อัตรา
เงินเดือน 14,500 – 15,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
เงินเดือน 10,000 – 12,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


3.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวนตำแหน่งว่าง 52 อัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่สมัคร
3) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


4.ตำแหน่ง แม่บ้าน
จำนวนตำแหน่งว่าง 48 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่


5.ตำแหน่ง คนสวน
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่


6.ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่


7.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประปา
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
2) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ในวันและเวลาราชการ)

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร