การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน 22 อัตรา

0
560
งานราชการ

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานในตําแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทําหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทําหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) รวมจํานวน 22 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง    พนักงานช่างสนาม
จำนวนตำแหน่งว่าง   22 อัตรา
เงินเดือน 11,350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563)
3. พ้นพันธะทางทหาร แล้ว
4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กําหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
6. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
7. ว่ายน้ำได้
8. มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
9. ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
10. ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศ อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น


สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://mea.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร