องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 88 อัตรา

0
291
งานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 50 อัตรา
  1) ตําแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา
     – เอกภาษาไทย   จํานวน 3 อัตรา
     – เอกภาษาญี่ปุ่น   จํานวน 1 อัตรา
     – เอกภาษาอังกฤษ   จํานวน 4 อัตรา
     – เอกคณิตศาสตร์ จํานวน 4 อัตรา
     – เอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา
     – เอกสังคม จํานวน 3 อัตรา
     – เอกปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา
     – เอกพลศึกษา จํานวน 3 อัตรา
     – เอกบรรณารักษ์ จํานวน 2 อัตรา
     – เอกศิลปะ จํานวน 3 อัตรา
     – เอกดนตรีไทย จํานวน 1 อัตรา
     – เอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา
     – เอกคหกรรม จํานวน 2 อัตรา
     – เอกเกษตร (พืช) จํานวน 2 อัตรา
     – เอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

  2) ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จํานวน 4 อัตรา
     – ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (โสตทัศนศึกษา) จํานวน 2 อัตรา

  3) ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา

  4) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 7 อัตรา

 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 38 อัตรา
  5) ตําแหน่งคนงานทั่วไป
     – งานครัว จํานวน 4 อัตรา
     – งานแม่บ้าน จํานวน 2 อัตรา
     – งานทําความสะอาด จํานวน 7 อัตรา
     – งานขนส่ง จํานวน 1 อัตรา
     – งานก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
     – งานประจํารถ จํานวน 2 อัตรา
     – งานสวน จํานวน 8 อัตรา
     – งานรักษาความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา
     – งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

  5) ตําแหน่งภารโรง (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จํานวน 4 อัตรา

หมายเหตุ ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานจ้าง

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร