รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา

0
565
งานรัฐวิสาหกิจ

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด(รฟฟท.) มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสถานี
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา


4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
เงินเดือน (ปวช. 10,440 บาท ) (ปวส. 12,690 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปวุฒิ ปวช.หรือ ปวส.


5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://srtet.co.th/index.php/th/career