กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 20 อัตรา

0
286
งานราชการ

กรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตําแหน่งต่างๆ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว


4.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา


5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา


6.ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


7.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทําการฝ่ายวิชาการ ชั้น ๑๐ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร