การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการ

0
52
งานราชการ

อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่ต้องรับใช้ประชาชน รายได้ของข้าราชการมาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงต้องมีความเข้มงวดมากกว่าอาชีพอื่นๆ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่เป็นการยุติธรรมกับประชาชน อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับภาพพจน์ของประเทศชาติด้วย

ซึ่งวิธีหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก็คือ “การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน” นั่นเอง

การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินคืออะไร?
คือการที่ข้าราชการต้องนำแบบฟอร์มมาแสดงว่าตนมีทรัพย์สินและเงินทองอยู่ในครอบครองเท่าไหร่บ้าง เพื่อที่ว่าถ้าหากมีของมูลค่าสูง หรือจำนวนเงินทองที่ผิดแผกไปจากที่แจ้งไว้ จะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่

ข้าราชการตำแหน่งใดบ้างที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน?
ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในทางการเมืองและในทุกหน่วยงานของรัฐ ผู้พิพากษา  อัยการ ตุลาการมีหน้าที่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน
ดูรายละเอียดของตำแหน่งที่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน >> http://www.ago.go.th/articles_62/article_040362.pdf

ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินอย่างไรให้ถูกต้อง?
แบบฟอร์มการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด  โดยต้องแสดงทั้งทรัพย์สินที่มีในประเทศและต่างประเทศ/หนี้สินทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่อไปนี้

 1. เอกสารหรือหลักฐานใดๆที่แสดงว่าทรัพย์สินในบัญชีนั้นมีจริง
 2. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา
 3. ลายมือชื่อเพื่อรับรองความเป็นจริงของทุกสิ่งที่ยื่นแสดง

การยื่นบัญชีทรัพย์สินจะมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนหรือยื่นด้วยตนเองก็ได้ โดยสามารถยื่นได้ทั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและทางอิเล็กทรอนิคส์

ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อไหร่?
ยื่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่เข้ารับหรือพ้นจากตำแหน่ง และตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง ต้องยื่นทุก 3 ปี

ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงในรายการมีอะไรบ้าง?

 1. เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน/เงินให้กู้
 2. ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/โรงเรือน
 3. ยานพาหนะ
 4. สิทธิและสัมปทาน
 5. ทรัพย์สินอื่นๆ
 6. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ธนาคาร
 7. หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรณ์
 8. หนี้สินอื่นๆ