สรุปสาระสำคัญเรื่องระเบียบวินัย-บทลงโทษของข้าราชการ

0
239
งานราชการ

ทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ และหากใครฝ่าฝืนกฎก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดา ข้าราชการเองก็เช่นกัน ต้องมีวินัยถึงปฏิบัติ เพราะข้าราชการมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือดูแลประชาชน หากไม่มีระเบียบวินัย ก็จะเกิดความอยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความไม่โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชน ประชาชนไม่มีที่พึ่ง สุดท้ายแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองเกินความไม่สงบสุขได้ ในบทความนี้เราจึงเลือกนำเสนอการสรุปสาระสำคัญ ว่าระเบียบวินัยที่ข้าราชการพึงปฏิบัติมีอะไรบ้าง และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากฝ่าฝืน ใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำงานราชการ ควรศึกษาเอาไว้ให้เข้าใจ

ระเบียบวินัยของข้าราชการ
1. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. ข้าราชการต้องปฏิบัตรงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
3. ข้าราชการไม่มีสิทธิเปิดเผยความลับของทางราชการ
4. ข้าราชการต้องรักษากฎหมาย
5. ข้าราชการต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
6. ข้าราชการต้องวางตนเป็นกลางเรื่องการเมือง
7. ข้าราชการห้ามรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
8. ห้ามใช้ตำแหน่งราชการของตนเอง หรือให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งราชการของตนเองหาผลประโยชน์ส่วนตัว
9. ห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่คล้ายการในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท
10. ข้าราชการห้ามกดขี่ ข่มเหง หรือรังแกผู้ใด
11. ข้าราชการต้องไม่กระทำการคุกคามทางเพศผู้ใด

การกระทำฝ่าฝืนวินัยที่ถือเป็นความผิดร้ายแรง
1. ละเว้น ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่
2. ประพฤติชั่วร้ายแรง
3. ดูหมิ่น กดขี่ ข่มเหงประชาชน
4. มีความผิดทางอาญาถึงขั้นโดนจำคุก

บทลงโทษ
บทลงโทษสำหรับข้าราชการที่ฝ่าฝืนวินัย มีทั้งหมด 5 สถานด้วยกัน
1. โทษภาคทัณฑ์
2. โทษตัดเงินเดือน
3. โทษลดเงินเดือน
4. โทษปลดออก
5. โทษไล่ออก

อย่างไรก็ตาม การตัดสินบทลงโทษของข้าราชการก็ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม ต้องตัดสินให้เหมาะสมกับความผิด และต้องทำเป็นคำสั่งด้วย