สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 36 อัตรา

0
172
งานราชการ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตําแหน่งพนักงานบัญชี ประจําปี 2563

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
จำนวนตำแหน่งว่าง 34 อัตรา
เงินเดือน 11,620 บาท + เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง


2.ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 11,620 บาท + เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีที่ ก.พ. รับรอง


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://lgp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร