กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 อัตรา

0
55
งานราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
    2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
    3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Internet, SPSS
    4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
1. ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6) ถนนพญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ในวันและเวลาราชการ
2. ทางจดหมายสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานและรับรองความถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ”) ในเวลาราชการ
3. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทาง E-Mail ให้สแกนใบสมัคร รูปถ่ายและหลักฐานพร้อมรับรอง ความถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งมาที่ E-Mail: [email protected] ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร