กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 34 อัตรา

0
187
งานราชการ

กระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี


3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


4.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ


5.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


ต้องสอบภาค ก ก.พ. ทุกตำแหน่ง

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(วันที่ 30 กันยายน 2563 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น. )
https://mfa.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร นิติกร
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอื่นๆ