กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง 14,510 อัตรา

0
303

ด้วยอําเภอ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
จำนวนตำแหน่งว่าง 14,510 อัตรา ตำบลละ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร(15 กันยายน 2563)
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตําบลนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร(15 กันยายน 2563)

ระยะเวลาการจ้าง จํานวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้าง

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ รับสมัครระหว่างวันที่ 1 -15 กันยายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร