สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

0
276

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากในประเทศหรือต่างประเทศ ด้านชีวเคมี จุลชีวเคมี อณูชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– ไม่จำกัดเพศ


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เลขานุการ มนุษยศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) และอักษรศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ไม่จำกัดเพศ


3.ตำแหน่ง วิศวกร 3-5
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– เพศชาย


4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารการจัดการ การบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ไม่จำกัดเพศ


5.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1-4
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช./ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– เพศชาย


6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 (1)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลาย (ม.6)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เพศชาย


7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 (2)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษษตอนปลาย (ม.6)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เพศชาย


สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://jobtrc.redcross.or.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร