กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

0
144
งานราชการ

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 18,000 บาท )

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา


2.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และ พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์


3.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
5. ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of record)

การรับสมัครสอบงานราชการ
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 6100 ต่อ 400

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร