กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 อัตรา

0
193
งานราชการ

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของ กสศ. จํานวน 4 ตําแหน่ง 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กรอาวุโส
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ มีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


2.ตำแหน่ง นักบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี การเงินเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
– มีประสบการณ์ด้านการจัดทํารายงานงบการเงิน (Financial Statement) งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
– หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการตรวจสอบบัญชี มีใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ


3.ตำแหน่ง นักบริหารกองทุน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
– มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร


4.ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
– มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://eef.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร