กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 76 อัตรา

0
76

กรมบังคับคดี มีความประสงค์จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรมบังคับคดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดี


2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส และรถบรรทุก 6 ล้อ
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 หรือชนิดที่ 2 (ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก) มาแล้วไม่ น้อยกว่า 6 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง เป็นอย่างดี


3.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 42 อัตรา
เงินเดือน 8,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี


4.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนพิการ)
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 8,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี นับแต่วันประกาศรับสมัคร


5.ตำแหน่ง พนักงานวิทยุสื่อสาร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
– เป็นเพศหญิง/ชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๗๐ ปี


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี ในวันและเวลาราชการ (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่ www.led.go.th) หรือส่งใบสมัครทาง e-mail : passadualed.mail.go.th ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร