สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 50 อัตรา

0
195

สำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
// 50 อัตรา // ปริญญาตรี // เงินเดือน 15,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
– สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(3) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(4) กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(5) ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ
– สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
  (1) การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
(2) การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(3) การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม –  2 กันยายน 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.
https://admincourt.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง