กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครข้าราชการ 6 อัตรา

0
444
กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2565

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร
        2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 3. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 4. ตำแหน่ง นายช่างเขียนปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
        2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dpe.jobthaigov.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร