กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา

0
420
กรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขานิเวศน์วิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 2. ตำแหน่ง วิศวกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 3. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

 4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
  ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

 5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

        1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://doeb.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร