โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา

0
835

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
         1) มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
               1.1) ได้รับปริญญาตรีทางกายภาพบำบัดหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
               1.2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
         2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลของรัฐมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานผู้ช่วยเภสัชกรไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติ
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
         2) การพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
         3) การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point
 5. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการสารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ตำแหน่ง พนักงานหอผู้ป่วย
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
   ตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
 7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 8. ตำแหน่ง พนักงานเปล
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
         2) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
         3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
         4) ผ่านการอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)
         5) สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด ได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
   เอกสารเฉพาะตำแหน่งพนักงานเปล
         1) หนังสือรับรองการผ่านงานในหน้าที่พนักงานเปล
         2) ประกาศนียบัตร หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)
 9. ตำแหน่ง พนักงานรักษาศพ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

         1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบงานราชการ
กรอกข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น.-16.30 น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร