สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 อัตรา

0
215

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กองกฎหมาย
  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 2. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
  1) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  4) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตราปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
  1) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  2) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 4. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  https://onwr.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร