สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

0
165

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถทางด้านบัญชี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถลงรายรับ รายจ่ายทางบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ

 3. ตำแหน่ง เภสัชกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน
  – ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) เดือนละ 22,750 บาท
  – ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เดือนละ 20,540 บาท
  และอาจมีเงินเพิ่มนอกเหนือจากค่าตอบแทน ดังนี้
  – เงิน พ.ต.ส. 1,500 บาท
  – เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000 บาท (กรณีแจ้งความประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด) สิทธิประโยชน์
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

 4. การรับสมัครสอบงานราชการ
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  https://fda.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ไฟล์ประกาศรับสมัคร