สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

0
215

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของ กสศ.

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน และมีประสบการณ์ด้านการทำหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือ การวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • หากเป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

 2. ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐตาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง หรือประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน

 3. ตำแหน่ง นักบัญชีการเงิน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือการบริหาร
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี

 4. ตำแหน่ง นักบริหารเงินอุดหนุน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี คอมพิวเตอร์สารสนเทศหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ร่วมวางแผนจัดทำหรือวางระบบการเงิน-บัญชี หรืองบประมาณ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

 5. ตำแหน่ง หัวหน้าเลขานุการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หากสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือเนติบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ หรือมีพื้นฐานด้านกฎหมายมหาชน
  • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานการร่างกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ งานให้คำปรึกษา/ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย งานบริหารจัดการคดีข้อร้องเรียน หรืองานกฎหมายอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับ กสศ. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และความคิดริเริ่มเพื่อดำเนินการให้งานกฎหมาย มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่เป็นอิสระของ กสศ.
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • ใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. ตำแหน่ง นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริการธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมภายในหรือตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 ปี หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมภายในหรือบริหารความเสี่ยงจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้

 7. ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารโครงการ (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 8. ตำแหน่ง นักวิชาการติดตามประเมินผล (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ และพัฒาองค์ความรู้ด้านการวิจัยประเมิน อย่างน้อย 2 ปี
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 9. ตำแหน่ง นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยหากมีประสบการณ์ด้านการบริการจัดการโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อออกแบบ วางแผนการทำงาน และบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน
  • มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานหรือออกแบบการทำงานแนวใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อสื่อสาร การเขียนงานวิชาการ หรือสรุปการประชุมได้ถูกต้องและตรงประเด็น และเขียนหนังสือทางการเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภานนอกหน่วยงานได้
  • มีความรู้ประเด็นข่าวสารด้านการศึกษา ความก้าวหน้าของนวัตกรรม ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสนใจและติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือทำงานในวันหยุดราชการได้ตามสถานการณ์และลักษณะงานที่จำเป็น

 10. ตำแหน่ง นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการหรือแผนงาน การติดตามและประเมินผลโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยหากมีประสบการณ์ด้านการบริการจัดการโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อออกแบบ วางแผนการทำงาน และบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน
  • มีความสามารถในการทำงานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานหรือออกแบบการทำงานแนวใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรมหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการนำเสนอเพื่อสื่อสาร การเขียนงานวิชาการ หรือสรุปการประชุมได้ถูกต้องและตรงประเด็น และเขียนหนังสือทางการเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภานนอกหน่วยงานได้
  • มีความรู้ประเด็นข่าวสารด้านการศึกษา ความก้าวหน้าของนวัตกรรม ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนมีความสนใจและติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือทำงานในวันหยุดราชการได้ตามสถานการณ์และลักษณะงานที่จำเป็น

 11. ตำแหน่ง เลขานุการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานเลขานุการและมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565


การรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร | ใบสมัครงาน