กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 19 อัตรา

0
258

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
  – กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 1 อัตรา
  – กองนวัตกรรมและวิจัย 1 อัตรา
  – สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 อัตรา
  – สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
   – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   – สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
   – สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   – สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
   – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   – สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
   – สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   – สาขาวิชาแพทยศาสตร์
   – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   – สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   – สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   – สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
   – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข
   – สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
   – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

 2. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา ดังนี้
  – กองระบาดวิทยา 2 อัตรา
  – สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
   – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   – สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา ดังนี้
  – สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
  – กองกฎหมาย 1 อัตรา
  – กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 1 อัตรา
  – กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  – กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา
  – กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2 อัตรา
  – สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 อัตรา
  – กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค 1 อัตรา
  – กองป้องกันการบาดเจ็บ 1 อัตรา
  – สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค 1 อัตรา
  – กองวัณโรค 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://ddc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร