สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา

0
265

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทและเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (คนพิการ)
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทและเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • เป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เท่านั้น ตามข้อ 3(3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการพ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 3. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาทและเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)

 4. ตำแหน่ง งพนักงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 พฤกษาคม 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://admincourt.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร