สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

0
89

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติประยุกต์

 3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 4. ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word และ Excel)

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครทางไปรษณีย์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ต้องประทับตราภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครและใบรับสมัคร