ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา

0
144

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2
ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ
(เวลา 8.00 ถึง 12.00 และ 13.00 ถึง 15.00)

สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ทางจดหมายลงทะเบียนโดยวันที่ลงทะเบียนส่งต้องไม่เกินวันที่ 18 เม.ย. 65
ที่อยู่ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ใบสมัครอยู่ในประกาศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร