กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 55 อัตรา

0
227

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

 8. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 9. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 10. ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

 11. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาช่างโยธาสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

 12. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ

 13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 14. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

 16. ตำแหน่ง นิติกร
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 17. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 18. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2565


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://forest.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร