สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 15 อัตรา

0
1216

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักอนามัย

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษษไม่น้อยกกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชัพขั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

 2. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

 3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาได้สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2564


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสำนักอนามัยศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร