สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

0
265
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม ชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด ระดับไม่ต่ํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

 3. ตำแหน่ง นายช่างสํารวจ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสํารวจ
  • ได้รับหนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึง ลักษณะงานทางด้านนายช่างสํารวจ

 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการศาสนา
  จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
  เงินเดือน 8,690 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

 5. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 8,690 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราว

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ํา อาคาร 2 ชั้น 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร