การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ประกาศรับสมัครเข้าโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” 134 อัตรา

0
145
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 134 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง งานจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 88 อัตรา
  เงินเดือน 12,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่อำเภอแม่เมาะติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคลตามแนบท้ายประกาศ
  • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา) ในปีพ.ศ. 2562 หรือปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีโดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 2. ตำแหน่ง งานจัดทำฐานข้อมูลโครงการด้านการพัฒนาชุมชนของ กฟผ.
  จำนวนตำแหน่งว่าง 46 อัตรา
  เงินเดือน 12,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่อำเภอแม่เมาะติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคลตามแนบท้ายประกาศ
  • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขาวิชา) ในปีพ.ศ. 2562 หรือปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีโดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเองและออนไลน์

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
http://maemoh.egat.com/hellomaemoh ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2563

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ (หน้าแฟลตห้วยคิง) โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร