สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 อัตรา

0
153
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ประกาศสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์ การคลัง
  • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

 5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ทางปฐพี ศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการ ทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตรหรือ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 4 เลขที่ 190 ถนน แจ้งสนิท ตําบล แจระแม อําเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร