กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา

0
75
กรมปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
   2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้อินเตอร์เน็ต

  2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุติอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

  3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    มีคุณวุฒิอย่างในอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   3. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
   4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563 (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยชีววัตถุสำหรับสัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)