กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 อัตรา

0
123
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 28 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  3. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
   เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

  7. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 15,000-16,500 บาท บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  8. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  9. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  10. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://hss.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร