สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 11 อัตรา

0
273
สำนักงาน สคร.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 11 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
   เงินเดือน 17,500 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
    รัฐประศาสนศาสตร์
  2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ไดัรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  3. ตำแหน่ง นิติกร
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาชาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  5. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
  6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 15,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 9,400 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
   2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
    กรมการขนส่งทางบก โดยบัตรที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร
   3. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขนานุการ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร