กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

0
276
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
   2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
   2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชานิติศาสตร์

  4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   เงินเดือน 18,000 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร