การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

0
521
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 จํานวน 20 อัตรา สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์
   จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์
    – เทคโนโลยีสารสนเทศ
    – เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    – ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
    – ศาสตร์คอมพิวเตอร์
    – การพัฒนาซอฟต์แวร์
    – คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&networking engineering)
    – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    – เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
    – เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
    – ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
    – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
    – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
    – การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
    – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    – การจัดการสารสนเทศ
    – การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    – สารสนเทศเพื่อการจัดการ
    – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    – ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
    – สถิติศาสตร์บัณฑิต Commerce and Accountancy Dept / Program : Statistic Field of study (Major) : IT for Business

  2. ตำแหน่ง วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
    – วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering : DE)
    – วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning : AI&ML)
    – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    – วิศวกรรมสารสนเทศ
    – วิศวกรรมซอฟแวร์และความร์ู
    – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์
    – วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
    – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
    – วิศวกรรมมัลติมเิดียและอินเตอรเน็ต
    – วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอรเน็ต

  3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    – วิศวกรรมอุตสาหการ
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์
    – เทคโนโลยสีารสนเทศ
    – สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ
    – สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

  4. ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อ ไปนี้
    – รัฐศาสตร์
    – รัฐประศาสนศาสตร์
    – บริหารรัฐกิจ
    – การบริหารทรัพยากรมนุษย์
    – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    – การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    – การจัดการทางธุรกิจ
    – การจัดการระหว่างประเทศ
    – การจัดการความรู้
    – การจัดการเทคโนโลยี
    – การพัฒนาเทคโนโลยี
    – การจัดการนวัตกรรม
    – การพัฒนานวัตกรรม
    – สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐาน วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อ ไปนี้
    – รัฐศาสตร์
    – รัฐประศาสนศาสตร์
    – บริหารรัฐกิจ
    – การบริหารธุรกิจ
    – การจัดการทางธุรกิจ
    – การจัดการทั่วไป
    – การจัดการระหว่างประเทศ
    – การตลาด
    – การเงิน
    – บัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพ รับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
    – เศรษฐศาสตร์
    – เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
    – เศรษฐศาสตร์การเงิน
    – เศรษฐศาสตร์การคลัง
    – เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
    – เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
    – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
    – เศรษฐศาสตร์ประกอบการ
    – การจัดการนวัตกรรม
    – การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
    – การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

  6. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

   1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://pea.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 24)