กรมการปกครอง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

0
87
กรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
    เงินเดือน 15,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

    1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ลูกจ้างเหมาบริการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการแกครอง ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครลูกจ้างฯ
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์แนบท้าย