กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 อัตรา

0
101
กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทางโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมเกษตร
  2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

 2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,010 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  2. กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมีดังนี้
   2.1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา
   2.2 รถตักทุกแบบต่ำว่า 150 BHP
   2.3 รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา
   2.4 รถพ่นยาง
   2.5 รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา
   2.6 รถตีเส้น
   2.7 รถบดไอน้ำตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.8 รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.9 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.10 รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.11 รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.12 รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
   2.13 รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร