โรงพยาบาลศรีธัญา เปิดรับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

0
191
โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญา ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
เงินเดือน 13,330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


3.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


4.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง \หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ


6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


7.ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงาน

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร