กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 51 อัตรา

0
406
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

  2. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  3. ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  4. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  5. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

  6. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

  7. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  8. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  9. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา

  10. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  11. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 18 อัตรา

  12. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  13. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

  14. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  15. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  16. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาวิทยา)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  17. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  18. ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  19. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  20. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันทันตกรรม)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

  21. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://dms.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร