กรมเจ้าท่า (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา

0
665
กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ส่วนกลาง

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
   จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  2. ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา
  3. ตำแหน่ง สรั่งเรือ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของ เรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชํานาญลูกเรือชํานาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือ
   กลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
   – มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
   – มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทุกสาขา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง กะลาสี
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 10,430 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างเครื่องกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้าฝ่ายช่างกล
   – มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง เจ้าหนักงานขนส่ง
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทุกสาขา

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง กะลาสี
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 10,430 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  2. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเรือขุด
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
   – มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  3. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลขั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
   – มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ
  4. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 11,280 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างเครื่องกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้าฝ่ายช่างกล
   – มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   – มีความสามารถในการว่ายน้ำ

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง
  1. ตำแหน่ง นายช่างขุดลอก
   จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
   เงินเดือน 13,800 บาท
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
   – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม

ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://md.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ส่วนกลาง)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6)