กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 14 อัตรา

0
847
กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 14 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 14 อัตรา สังกัดหน่วยงาน ดังนี้
1. กองระบาดวิทยา จํานวน 3 อัตรา
2 กองนวัตกรรมและวิจัย จํานวน 1 อัตรา
3 กองโรคไม่ติดต่อ จํานวน 1 อัตรา
4 กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จํานวน 2 อัตรา
5 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 1 อัตรา
6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จํานวน 1 อัตรา
7 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 อัตรา
8 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 อัตรา
9 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 อัตรา
10 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จํานวน 2 อัตรา


ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : ข้าราชการ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563


การรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
https://ddc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร