กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

0
132
งานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่าง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุและเหมาะสมและปลอดภัย
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. อายุระหว่าง 22 – 35 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถในการในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/ Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี
3. มีทักษะทำ info graphic และภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสุภาพเรียบร้อย ขยัน อดทน
5. ประพฤติตัวเหมะสมและถูกกาลเทศะของทางราชการ
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้
7. มีทักษะในการการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์


ไม่ต้องสอบภาค ก ก.พ.

สอบได้ : พนักงานจ้างเหมา

สมัครด้วยตนเอง

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

การรับสมัครสอบงานราชการ
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 10 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครงาน